Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Sổ tay Cố vấn học tập và Tư vấn viên
05.11.2014

Sổ tay Cố vấn học tập

1. Nội dung phổ biến công tác tư vấn cho sinh viên ĐHCQ

» Nội dung buổi phổ biến ngày 09/11/2016

» Hỏi - đáp về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

» Hỏi - đáp về đào tạo, công tác sinh viên

2. Các quy định, thông tin chung

» Quy định công tác sinh viên

» Quy định công tác tư vấn học tập

» Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của Trường

» Các quy chế, quy định về đào tạo tín chỉ

» Quy định liên quan lớp chất lượng cao

» Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên ĐHCQ giai đoạn 2015-2017

» Quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập

» Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập

3. Công việc của Cố vấn học tập lớp sinh viên

» Nhiệm vụ (Điều 6 - Quy định công tác tư vấn học tập)

» Tổ chức Sinh hoạt lớp

» Mẫu báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập (thực hiện vào cuối mỗi học kỳ)

4. Công việc của Tư vấn viên các đơn vị

» Phòng Công tác chính trị (Điều 7 - Quy định công tác tư vấn học tập)

» Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Điều 8 - Quy định ông tác tư vấn học tập)

» Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Điều 9 - Quy định ông tác tư vấn học tập)

» Các khoa, viện đào tạo (xem Điều 10 - Quy định Công tác tư vấn học tập)

» Các đơn vị hỗ trợ (xem Điều 11 - Quy định ông tác tư vấn học tập)

5. Danh sách Cố vấn học tập và Tư vấn viên

» Danh sách Cố vấn học tập lớp sinh viên K40 ĐHCQ

» Danh sách Cố vấn học tập lớp sinh viên K41 ĐHCQ

» Danh sách Cố vấn học tập lớp sinh viên K42 ĐHCQ

» Danh sách Cố vấn học tập lớp sinh viên K43 ĐHCQ

» Danh sách Tư vấn viên cho sinh viên ĐHCQURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1742

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn