Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Biểu mẫu P.CTCT - cấp lớp
08.05.2014

Hồ sơ sinh hoạt lớp

HỒ SƠ TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP

1. SINH HOẠT LỚP BUỔI 1 (ĐẦU HỌC KỲ)

Học kỳ 1 và học kỳ 8 không tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1.

» Nội dung sinh hoạt lớp buổi 1

» SHL1 - Biên bản sinh hoạt lớp buổi 1

» SHL1_Mẫu 1 - Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1 (Sinh viên vào trang quản lý Tài khoản rèn luyện, chọn IN DANH SÁCH SINH HOẠT LỚP BUỔI ĐẦU HỌC KỲ)

2. SINH HOẠT LỚP BUỔI 2 (CUỐI HỌC KỲ)

» Nội dung sinh hoạt lớp buổi 2

» SHL2 - Biên bản sinh hoạt lớp buổi 2

» SHL2_Mẫu 1 - Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1)

» SHL2_Mẫu 2 - Bảng điểm rèn luyện của lớp (Sinh viên vào trang quản lý Tài khoản rèn luyện, chọn IN DANH SÁCH SINH HOẠT LỚP BUỔI CUỐI HỌC KỲ)

» SHL2_Mẫu 3 - Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớpURL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1698

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn